Studia podyplomowe

Projektowanie konstrukcji geotechnicznych - od listopada 2012 r. uczęszczałem na studia podyplomowe Projektowanie Konstrukcji Geotechnicznych organizowane przez Politechnikę Krakowską w Instytucie Geotechniki. Program studiów obejmował 10 specjalistycznych przedmiotów. Zajęcia miały formę wykładów, laboratoriów i ćwiczeń. Tematyka zajęć poruszała zagadnienia prawne, monitoring geodezyjny obiektów geotechnicznych, laboratoryjne badania gruntów, dokumentowanie geotechniczne, podstawy mechaniki gruntów, komputerowe modelowanie zadań geotechnicznych, wzmacnianie fundamentów i podłoża gruntowego, projektowanie i wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, konstrukcje geotechniczne z gruntu zbrojonego, geotechniczne badania polowe, budowle ziemne.

Ukończone kursy oraz szkolenia

AutoCad w praktyce - szkolenie składało się z 24 godzin zajęć. Podczas szkolenia poznałem zasady tworzenia rysunków oraz poruszania się w przestrzeni programu. Szkolenie wprowadziło mnie w tajniki programu, począwszy od zapoznania się z zasadami posługiwania się menu, edytorem graficznym, poprzez przegląd elementów graficznych, przegląd modyfikacji, bloki (tworzenie i wstawianie), warstwy, kreskowanie, wymiarowanie, umieszczanie tekstów, przygotowanie do wydruku i wydruk.

Normy europejskie w projektowaniu geotechnicznym - szkolenie składało się z 60 godzin zajęć. Przeprowadzone zostało przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Szkolenie miało na celu zapoznanie z nowymi normami geotechnicznymi. Multimedialne sale wykładowe i projektowe oraz Nowoczesne Laboratorium Geotechniczne gwarantowało kompleksowe podejście do tematu: od teoretycznego wstępu na wykładach, przez wykonanie obliczeń projektowych, do praktycznych zajęć laboratoryjnych. Na szkoleniu przedstawiono merytoryczną wiedzę z zakresu wykonawstwa specjalnych robót geotechnicznych. Zajęcia laboratoryjne obejmowały międzyjnymi nową (europejską) klasyfikacjeę gruntów, która wprowadza odmienne nazewnictwo i procedury oraz metody badań gruntu. Ponadto na zajęciach terenowych zostały przybliżone, zalecane normami europejskimi, badania in situ. Podczas kursu zdobyłem wiedzę efektywnego wykorzystania nowych norm geotechnicznych w praktyce (w projektowaniu, wykonawstwie i badaniach gruntów).

Modelowanie komputerowe zagadnień inżynieryjnych w programie MatLab - szkolenie składało się z 30 godzin zajęć. Przeprowadzone zostało przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Celem szkolenia było zapoznanie się z ogromnymi możliwościami środowiska Matlab. Program ten umożliwia szybkie i efektywne modelowanie zagadnień inżynierskich. Matlab posiada niezwykle sprawnie działający i rozbudowany aparat matematyczny oraz pozwala na szybką wizualizację rezultatów obliczeń, co jest niezwykle cenne w analizie inżynierskiej. Szkolenie składało się tylko i wyłącznie z części laboratoryjnej, obejmującej intensywną praktyczną naukę środowiska Matlab.

Projektowanie geotechniczne z wykorzystaniem wyników badań terenowych i laboratoryjnych wg Eurokodu 7 - szkolenie składało się z 30 godzin zajęć. Przeprowadzone zostało przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Szkolenie obejmowało interpretację wyników badań laboratoryjnych i terenowych w aspekcie obecnie obowiązujących norm oraz specyfikacji technicznych, a także wykorzystanie pozyskanych parametrów geotechnicznych w metodologii obliczeniowej sprawdzania stanów granicznych nośności.

AutoCad Civil 3D - szkolenie składało się z 30 godzin zajęć. Przeprowadzone zostało przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Zakres szkolenia obejmował wprowadzenie do środowiska AutoCAD Civil 3D, przygotowanie do pracy w programie oraz zapoznanie się z możliwościami programu. AutoCAD Civil 3D to kompletny system CAD umożliwiający wykonywanie projektów inżynierii lądowej i wodnej. AutoCAD Civil 3D jest oparty na najnowszym AutoCADzie. Zawiera również wszystkie funkcje AutoCAD Map 3D. Program Civil 3D łączy w sobie możliwość precyzyjnego kreślenia narzędziami AutoCADa z inteligentnymi, powiązanymi ze sobą obiektami takimi jak: punkty, powierzchnie 3D, linie trasowania, przekroje, profile, działki, korytarze, sieci rurociągów. Zapis w formacie DWG gwarantuje pełną kompatybilność z innymi użytkownikami AutoCADa.

Geotechnika w budownictwie drogowym - szkolenie składało się z 15 godzin zajęć. Zakres szkolenia obejmował zapoznanie się z parametrami geotechnicznymi podłoża gruntowego i ich wpływ na projektowanie obiektów inżynierskich oraz na wartość rynkową nieruchomości o przeznaczeniu jako tereny komunikacyjne. Wzmacnianie podłoża gruntowego pod nasypy komunikacyjne. Stateczność nasypów drogowych - modele i metody obliczeniowe.

Nowoczesne techniki stosowane w budownictwie i inzynierii środowiska - szkolenie składało się z 15 godzin zajęć. Podstawowe zagadnienia poruszane podczas szkolenia: zmiany w sposobie projektowania i budowania obiektów w ciągu ostatnich lat, źródła najnowszych informacji na temat nowoczesnych technik stosowanych w budownictwie i inżynierii środowiska, nowoczesne materiały stosowane obecnie w budownictwie i inżynierii środowiska oraz techniki i materiały stosowane obecnie w budownictwie i inżynierii środowiska w kontekście ochrony środowiska naturalnego.