Badanie gruntu

Badanie gruntów ma na celu określenie warunków wodno-gruntowych dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych. Obecnie najprostszym sposobem badania gruntu jest wykonanie otworu badawczego. W tym celu wykonuje się wiercenia geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie, podczas których uprawniony geolog/geotechnik dokonuje:

  • opisu profilu geologicznego,
  • obserwacji wody w otworze,
  • pobór prób gruntu do badań laboratoryjnych.

W zależności od stwierdzonych warunków gruntowych, wykonuje się dodatkowo sondowanie dynamiczne. Obok znajdują się przykładowa karta otworu badawczego oraz wynik badania sondą dynamiczną DPL.

Zakres koniecznych do wykonania prac geologicznych zależy od kategorii geotechnicznej, do której zostanie zaliczony obiekt budowlany (np. dom mieszkalny). Kategoria jest ustalana w zależności od rodzaju stwierdzonych warunków gruntowych i rodzaju planowanej budowli.

Kiedy wykonać badanie gruntu?

Przed kupnem działki pod budowę domu lub pod planowaną inwestycję trzeba by sprawdzić, czy posiada właściwe warunki wodno - gruntowe, gdyż oprócz dobrej lokalizacji, miłych sąsiadów i otaczającej infrastruktury, istotną informacją jest, czy na wymarzonej działce można wybudować stabilny dom.

Najlepszym oraz jedynym sposobem na potwierdzenie użyteczności danego gruntu pod inwestycję jest profesjonalne badanie gruntu. Badania gruntu pozwalają na racjonalne zaprojektowanie właściwego i bezpiecznego posadowienia obiektu budowlanego. Rezygnacja z badań geotechnicznych bardzo często prowadzi do nierównomiernego osiadania budynku, pękania ścian czy pojawiania się wody gruntowej lub wilgoci w piwnicach.

Dokumentowanie

Warunki posadowienia obiektów budowlanych przedstawia się w formie:

  • opinii geotechnicznej,
  • dokumentacji badań podłoża gruntowego,
  • projektu geotechnicznego,
  • dokumentacji geologiczno-inżynierskiej poprzedzonej projektem robót geologicznych.

Geotechniczne i geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia ustala się w szczególności w oparciu o bieżące wyniki badań gruntu, analizę danych archiwalnych, obserwację zachowywania się obiektów sąsiadujących oraz innych danych dotyczących badanego terenu i jego otoczenia.

Forma przedstawienia geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia oraz zakres niezbędnych badań jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem obowiązującym od 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla wszystkich kategorii geotechnicznych (w tym domów jednorodzinnych) opracowuje się opinię geotechniczną.

Powyższe rozporządzenie w sposób dokładny określa rodzaje warunków gruntowych w zależności od stopnia ich skomplikowania oraz rozróżnia kategorie geotechniczne obiektów budowlanych. Kategorię geotechniczną ustala się w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego.

W praktyce dla niewielkich inwestycji (np. budynek mieszkalny) w celu określenia warunków posadowienia budynków najczęściej wykonuje się opinię geotechniczną. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest konieczne na terenach o skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych np. zagrożonych ruchami masowymi lub w złożonych warunkach w drugiej kategorii geotechnicznej. Dodatkowo w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych wykonuje się dokumentację badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny.